Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató letöltése

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy az ASLER Kft., mint adatkezelő a szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és az érintettek, mint felhasználók, szolgáltatást igénybevevők jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.

Az Adatkezelő

ASLER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve: ASLER Kft.

Cégjegyzékszám: 06 09 024289

Adószám: 26297394-2-06

A Kft. székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.

A képviseletre jogosult személy: Juhász János

A Kft. elektronikus levelezési címe: kapcsolat@elegantemobili.hu

Telefonszám: +36 30 529 9926

Képviselő elérhetősége: +36 30 529 9926

Alapvető fogalmak

  1. ASLER Kft.: Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki a https://elegantemobili.hu/ weboldalon található szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban: Adatkezelő).
  2. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó.
  3. Weboldal/Honlap: ASLER Kft. által üzemeltetett https://elegantemobili.hu/ weboldal.
  4. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon – az alkalmazott eljárástól függetlenül – végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  6. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.
  7. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.
  8. Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.
  9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  10. Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
  11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
  12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
  13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
  14. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
  15. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.
  16. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  17. Irat: Art-ben meghatározott bizonylat, nyilvántartás, a könyvvezetésről szóló jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások, továbbá a tervek, szerződések, levelezések, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határozatok (végzések), számlák és más kivonatok, igazolások, tanúsítványok, köz- és magánokiratok, megjelenési formájuktól függetlenül.
  18. Direkt Marketing (DM) hírlevél: adatkezelő által az érintetteknek meghatározott időközönként postai levél vagy elektronikus levél formában kiküldött, az általa kínált bútorokról, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató, reklámanyag, mely küldéséhez Érintett előzetesen hozzájárult a hírlevél küldésére történő feliratkozással.

Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok

  1. A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálybalépésének napja 2022. március 1. Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.
  2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi tájékoztató módosítására. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató weboldalon folyamatosan elérhető legyen.
  3. Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak.
  4. Az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak:
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi CL. törvény – az adózás rendjéről szóló tv (Art. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.)
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

  1. Jogszerűség elve: az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, valamely jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
  2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: az Adatkezelő biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Az Adatkezelő minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről.

  1. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Az Adatkezelő célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.
  2. Adattakarékosság elve: az Adatkezelő adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.
  3. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.
  4. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
  5. Integritás és bizalmas jelleg elve: Adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.
  6. Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

A weboldalon megtalálható az Adatkezelő telefonszáma, e-mail címe és egy kapcsolatfelvételi űrlap, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot, érdeklődni az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások felől.

  1. Az érintettek köre: Adatkezelőtől ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.
  2. Az adatkezelés célja:
 • Érintett megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, annak érdekében, hogy szerződés létrejöjjön a felek között, kapcsolattartás
  1. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  1. A kezelt adatok köre és célja:
kezelt adat adatkezelés célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Információ megadása, kapcsolattartás
Érintett telefonszáma Információ megadása, kapcsolattartás
  1. Az adatkezelés időtartama:
 • amennyiben szerződés létrejön, a „Vásárlás a https://elegantemobili.hu/ oldalon” pontban rögzítettek az irányadók.
 • amennyiben szerződés nem jön létre, a kapcsolatfelvétel lezárását követően az adatok törlésre kerülnek.
  1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
  2. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság szerverén tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig.

Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársa, a tárhelyszolgáltató, email tárhely szolgáltatója, mint adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudunk Önnek ajánlatot, tájékoztatást adni.

Adatkezelés a https://elegantemobili.hu/ honlapon történő regisztráció kapcsán

A https://elegantemobili.hu/ honlap felhasználói tudomásul veszik, hogy a honlap egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. A honlapon történő regisztráció díjmentes, önkéntes, a regisztrációhoz szükséges adatok megadása önkéntesen történik.

A „Fiókom” alfül alatt lehetőség van regisztrációra és a regisztrációs fiók kezelésére.

A regisztrált felhasználónak lehetősége van a kiválasztott bútort kosárba tenni és a kijelentkezést követően későbbiekben is elérni. A „Rendelések” fül alatt megtalálhatóak az érintett rendelései.

A regisztrációt megelőzően a checkbox kijelölésével a felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, elfogadja és adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben rendelést ad le a regisztrált felhasználó a neve, számlázási és szállítási adatai tároldónak regisztrált oldalon, így azt későbbi rendelések során nem szükséges újból megadni.

Az adatokat a „Fiókom” fül alatt a „Címek” és a „Fiókadatok” alfül alatt bármikor tudja módosítani a felhasználó.

  1. Az érintettek köre: azon érintettek, akik Adatkezelő https://elegantemobili.hu/ honlapján regisztrálnak.
  2. A regisztráció során az alábbi adatok megadás szükséges:
 • az érintett E-mail címe
  1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
  2. A hozzájárulás visszavonása:

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A weboldalon lévő regisztrációt, az ahhoz kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. A regisztráló személy garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát. Amennyiben képviselőként harmadik személy személyes adatát adja meg a regisztráció során, úgy vélelmezni kell, hogy a hozzájárulás is a képviselőtől származik.

A képviselő kötelessége az érintett tájékoztatása és hozzájárulásának megszerzése. Abban az esetben, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot a Ptk. álképviseletre vonatkozó szabályai az irányadóak.

  1. Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználó azonosítása, weblapon kínált szolgáltatások elérhetőségének biztosítása
  2. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
  1. A kezelt adatok köre és célja:
e-mail cím Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele.
regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása
számlázási adatot Vásárlási tranzakció könnyítése
szállítási adatok Vásárlási tranzakció könnyítése
  1. Az adatkezelés időtartama:
 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a regisztráció törléséig,
 • legfeljebb az érintett utolsó bejelentkezésétől számított 24 hónap.
  1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában a fent megjelölt időpontig.

Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, a tárhelyszolgáltató, email tárhely szolgáltatója, mint adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, azaz az ASLER Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:

A https://elegantemobili.hu/ honlapra nem tud regisztrálni.

Vásárlás a https://elegantemobili.hu/ oldalon

Amennyiben Ön az ASLER Kft. a https://elegantemobili.hu/ oldalán az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi és ezáltal az Adatkezelő által az Önnek egyedileg elkészített bútort megrendeli és megvásárolja, Ön és az ASLER Kft. között szerződés jön létre.

Adatkezelő a létrejött szerződés alapján az Ön adatait kezeli.

  1. Az érintettek köre: https://elegantemobili.hu/ weboldalon vásárló magánszemélyek.
  2. Az adatkezelés célja:
 • a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése;
 • a megrendelt Önnek egyedileg legyártott bútor átadása, házhozszállítása.
 • Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a szerződés teljesítése.
  1. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)
  1. A kezelt adatok köre és célja:
A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás
Érintett által megadott számlázási cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Érintett által megadott szállítási cím Szerződés teljesítés, a megrendelt bútor kézbesítése
Érintett telefonszáma Kapcsolattartás
Vásárlás dátuma, száma Azonosítás
  1. Az adatkezelés időtartama:
 • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
 • a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama esetében az „Adatkezelés számlázás kapcsán” pontban foglaltak az irányadók.
  1. Az adatok forrása:
 • közvetlenül az érintett,
 • a vásárló, amennyiben a vásárló más érintett adatait, mint szállítási, számlázási adatot ad meg.
  1. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.

Egyéb szerződéses kapcsolatok

Amennyiben Ön és az ASLER Kft. között szerződés jön létre az Adatkezelő az Ön adatait kezeli.

  1. Az érintettek köre: Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozók, magánszemélyek.
  2. Az adatkezelés célja:
 • A szerződés teljesítése, a teljesítéshez szükséges kommunikáció, kapcsolattartás biztosítása.
  1. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)
  1. A kezelt adatok köre és célja:
A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Érintett lakcíme/székhelye Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Adóazonosító jel/adószám Számlázáshoz szükséges információ
  1. Az adatkezelés időtartama:
 • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
 • a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama esetében az „Adatkezelés számlázás kapcsán” pontban foglaltak az irányadók.
  1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
  2. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, email tárhely szolgáltatója, a könyvelő, mint adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.

Adatkezelés számlázás kapcsán

Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés alapján Adatkezelő számlát állít ki és kezeli az Ön által megadott számlázási adatait.

  1. Az érintettek köre:
 • Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyek.
  1. Az adatkezelés célja:
 • A szerződéses kapcsolathoz kapcsolódó számlázás, számviteli kötelezettség teljesítése
  1. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)
  1. A kezelt adatok köre és célja:
kezelt adat adatkezelés célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás, Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
Érintett által megadott számlázási címe Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
Érintett bankszámlaszáma Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
Érintett adószáma Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
  1. Az adatkezelés időtartama:
 • a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év,
 • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje, amely a naptári évnek az utolsó napjától számított t öt év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény alapján.
  1. Az adatok forrása:
 • közvetlenül az érintett,
 • a vásárló, amennyiben a vásárló más érintett adatait, mint számlázási adatot ad meg.
  1. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik.

Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai a tárhelyszolgáltató, a könyvelő, a számlázó szoftvert szolgáltató, mint adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából, illetve a számlázás esetében jogszabály alapján kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk létrehozni, illetve teljesíteni.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van az igénybe vett szolgáltatással, az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékokkal összefüggésben panaszt tenni Adatkezelő elérhetőségein keresztül, amelynek kivizsgálása esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely során Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait.

  1. Az érintettek köre:
 • Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatosan panaszt bejelentő személyek.
  1. Az adatkezelés célja:
 • az érintett panaszának kezelése, kivizsgálása
  1. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt kötelezettség teljesítése miatt.
  1. A kezelt adatok köre és célja:

Öntől az alábbi személyes adatokat, az alábbi céllal kéri az Adatkezelő:

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett neve érintett azonosítás
Érintett lakcíme érintettel kapcsolattartás
Érintett telefonszáma érintettel kapcsolattartás
Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja minőségi kifogás, panasz kivizsgálása
Panasz részletes leírása minőségi kifogás, panasz kivizsgálása
Egyéb panasztevő által szolgáltatott dokumentumok minőségi kifogás, panasz kivizsgálása
Jegyzőkönyv felvételének helye, ideje Adatkezelő jogi kötelezettsége
  1. Az adatkezelés időtartama:
 • a panaszról felvett jegyzőkönyv, a vásárlók könyvébe tett bejegyzés és a válasz másolati példánya esetében 5 év (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése)
  1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
  2. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában, illetve papír alapon az Adatkezelő székhelyén a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és a tárhelyszolgáltató, az email tárhely szolgáltatója, mint adatfeldolgozó férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk az Ön panaszát kivizsgálni.

Közösségi oldalak

Az ASLER Kft. a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető regisztrált profillal rendelkezik:

https://www.facebook.com/fabutorszeged

https://www.instagram.com/elegantemobili

Adatkezelő a közösségi oldalon privát üzenetben kizárólag akkor kommunikál, amennyiben Ön ott keres meg minket.

  1. Az érintettek köre:
 • azon érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon, és „lájkolta” az adatkezelő profiloldalát,
 • azon érintett aki a közösségi oldalon privát üzenetben felkeresi Adatkezelőt.
  1. Az adatkezelés célja:
 • A közösségi oldalon, az adatkezelő szolgáltatásának, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése.
 • Az érintett megkeresése esetén információ megadása.
  1. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás a személyes adatai kezeléséhez az adott közösségi oldalon.
  1. A kezelt adatok köre és célja:
kezelt adat adatkezelés célja
érintett regisztrált neve, Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
érintett felhasználó nyilvános profilképe Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
egyéb, az érintett által a közösségi oldalon megadott, megosztott nyilvános adatok Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
  1. Az adatkezelés időtartama:
 • Amennyiben üzenetváltásra kerül sor, a beszélgetés lezárultával Adatkezelő törli az Ön adatait,
 • Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
  1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
  2. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön a hozzájárulását a közösségi oldalon bármikor visszavonhatja a „nem tetszik”, követés leállítás opció használatával, a poszt, hozzászólás törlésével, melyet követően a közösségi oldalakon keresztül a későbbiekben nem kerül kapcsolatba az Adatkezelővel.

  1. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés a közösségi oldalakon keresztül zajlik le, melyeket harmadik fél üzemeltet. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatok kezeléséről, illetve az átadásáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.

A privát üzentben megadott adatait felhasználhatjuk ahhoz, hogy a kérdésére választ adjunk, egyebekben az Adatkezelő a közösségi oldalakon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem emel ki.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem lép Önnel kapcsolatba.

Cookie információk

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://elegantemobili.hu/ weboldal megfelelő működéséhez az Ön számítógépén kis adatcsomagot/adatfájlokat, ún. sütiket (angolul: cookie) helyez el és olvas vissza.

A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a weboldalakra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor weboldalainkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, hogy törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Az érintett sütikkel kapcsolatos tevékenységet meggátolhatja, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, melynek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

Chrome esetében:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla firefox esetében:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet explorer esetében:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Edge esetében:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Safari a Mac gép Safari alkalmazásában:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

  1. A https://elegantemobili.hu/ weboldalon úgynevezett ideiglenes munkamenet cookie-k és állandó cookie-k kerülnek elhelyezésre.

Az ideiglenes sütik csak a böngészésének a végéig vagy bizonyos funkciók esetében annak relevanciájához kapcsolódóan kerülnek tárolásra és elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkciók vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Az állandó sütik a weboldal használatát támogatják és lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezze, hogy Ön hogyan használta korábban a weboldalt (pl: kosár tartalmának megjegyzése). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia.

  1. Az adatkezelés jogalapja
   1. Az ideiglenes munkamenet cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap)
 • Az Adatkezelő jogos érdeke weboldalának megfelelő működése.

Adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, melyet Adatkezelő az érintett kérésére a rendelkezésére bocsát.

   1. Az állandó cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  1. Az érintettek köre: Munkamenet cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett, állandó cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához.
  2. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, és a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul:
cookie típusa az adatkezelés célja az adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama a kezelt adatok köre
_Secure-3PSID

 

_Secure-3PAPISID

_Secure-3PSIDCC

weboldal megfelelő működése,

 

robot regisztrációjának, vásárlásának megakadályozása

adatkezelő jogos érdeke munkamenet ideje nem kezel személyes adatot
redux_current_tab weboldal megfelelő működése adatkezelő jogos érdeke munkamenet ideje nem kezel személyes adatot
wordpress_logged_in a regisztrált felületre történő belékéstetés biztosítása érintett hozzájárulás 14 nap nem kezel személyes adatot
woocommerce_items_in_cart korsár tartalmának megtartása érintett hozzájárulás 14 nap nem kezel személyes adatot
gdpr[allowed_cookies] adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok tárolása érintett hozzájárulás 1 év hozzájárulás megadása
  1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
  2. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a süti törölésére, letiltására. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
  3. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül a weboldal nem gyűjt Önről információkat.

Adatfeldolgozó

  1. Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:

Könyvelés:

Név: Deák-Gyalog Enikő ev.

székhely: 6726 Szeged, Reizner János u. 3.

E-mail: eniko.gyalog@gmail.com

Számlázó szoftver szolgáltatója:

Név: AXEL Professional Softwares Kft.

székhely: 6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 13. III/11.

E-mail: info@axel-szamlazo.hu

E-mail tárhelyszolgáltató:

Név: Rackhost Zrt.

székhely:. 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

E-mail: info@rackhost.hu

Webhosting, tárhely:

Név: Rackhost Zrt.

székhely:. 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

E-mail: info@rackhost.hu

Futárszolgálat

Név: Áchim Tibor ev.

székhely: 6729 Szeged, Palánkai u. 12.

E-mail: achim.tibor@gmail.com

  1. EU-n kívüli adatfeldolgozó partnereinkről:

Harmadik országbeli adatfeldolgozó partnereink mind megfelelnek az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok és Svájc között kötött “Privacy Shield Framework”-ben a személyes adatok kezelésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó előírásoknak.

A Privacy Shield Framework-ről itt olvashat bővebben: https://www.privacyshield.gov/welcome

  1. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
  2. Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

Adatkezelés biztonsága

  1. Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. Az Adatkezelő megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.
  2. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

Az érintett jogai

  1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő, az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt.

  1. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő. az Ön személyes adatait.

Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért.

  1. Érintett helyesbítéshez való joga:

Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik.

  1. Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

  1. Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

 • amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi azt,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  1. Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  1. Érintett tiltakozáshoz való joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
 • közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

  1. Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  1. Intézkedési idők

Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  1. Érintett jogainak biztosítása

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Jogorvoslati lehetőségek

  1. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelőt keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
 • Postai úton: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1.
 • Elektronikus úton: kapcsolat@elegantemobili.hu
  1. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Név: Szegedi Törvényszék

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu

Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012

  1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

  FEL